Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 02 Οκτωβρίου 2022
Τουρισμός - Σύγχρονη Ζωή Ευρωπαϊκή Προοπτική της Πόλης Λάρισα

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Δομημένο Περιβάλλον
Αρχιτεκτονική Φυσιογνωμία
Ευρωπαϊκή Προοπτική της Πόλης
Οργανισμοί
Μέσα Μεταφοράς
Διαμονή
Αποδράσεις - Διαδρομές στη Θεσσαλία
Αδελφοποιημένες πόλεις
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Λάρισα
Ευρωπαϊκή Προοπτική της Πόλης: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

25/11/2008
Η Ευρωπαϊκή προοπτική της Λάρισας

Διαχειριστής

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Σύμφωνα με τους πανεπιστημιακούς καθηγητές Γ. Πετράκη και Δ. Οικονόμου, η Ευρώπη είναι πρώτα και κύρια ένας αστικός χώρος. Η πρόοδός της εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα των πόλεων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος, να δεχθούν την αλλαγή και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Ο Δήμος στον αιώνα που διανύουμε είναι μια μικρογραφία του κράτους και οι ευθύνες του εκτείνονται πρακτικά σε όλους τους τομείς δράσης μιας κανονικής κυβέρνησης με εξαίρεση εκείνους της άμυνας, της δικαιοσύνης και των εξωτερικών υποθέσεων. Αν και δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα αστικών κέντρων στην Ευρώπη, αρκετές πόλεις συμμετέχουν σε δίκτυα ή και αναπτύσσουν δίκτυα αξιοποιώντας η μια την εμπειρία της άλλης. Προσπαθούν να μάθουν από το περιβάλλον τους, να ανταποκριθούν στην πρόκληση της Ενιαίας Αγοράς, της τεχνολογικής έκρηξης και της βιώσιμης ανάπτυξης και να γίνουν πόλοι έλξης κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού.

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, θα προσφέρει σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη των υποδομών και δικτύων της πόλης, για τη δημιουργία νέων μηχανισμών στήριξης της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, για τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, για νέες επενδύσεις, για τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, τη δημιουργία νέων μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ανάπτυξη του τουρισμού, τη χρήση των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας και πληροφορικής κ.α. Τα επιχειρησιακά προγράμματα των Υπουργείων, το ΠΕΠ Θεσσαλίας αλλά και οι Κοινοτικές πρωτοβουλίες θα προσφέρουν δυνατότητες χρηματοδότησης όλων των τομέων της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Το νέο Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την άρση των εμποδίων στην κίνηση εμπορευμάτων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και εργασίας και συνεπώς από αντίστοιχη αύξηση του ανταγωνισμού. Η αύξηση αυτή επεκτείνεται σήμερα σ' όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής: στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, στις επενδύσεις, στην εργασία, στην ανάληψη διεθνών εκδηλώσεων, στην προσέλκυση της έδρας πολυεθνικών ή οργανισμών κ.α.

Όσον αφορά στην τοπική ανάπτυξη αυτή πρέπει να στηριχτεί στην ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων και στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων. Επίσης, απαιτείται ο σχεδιασμός και η συνεπής εφαρμογή μιας σαφούς πολιτικής μάρκετινγκ της πόλης (city marketing) που θα εστιάζει στη βελτίωση της περιοχής και της εξωτερικής της εικόνας.

Η πόλη της Λάρισας θα πρέπει να επιλέξει ένα πρότυπο ανάπτυξης που να πλησιάζει αυτό των αναπτυγμένων χωρών, να ενθαρρύνει την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, να ισορροπεί μεταξύ παραγωγικής εξειδίκευσης και παραγωγικής διαφοροποίησης σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς και να στηρίζεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, παρά στην συμπίεση του επιπέδου διαβίωσής του.

Οι στόχοι της πόλης της Λάρισας, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, είναι:
1. η σύγκλιση με το επίπεδο ευημερίας και ανάπτυξης των ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών πόλεων,
2. η βιώσιμη και λειτουργική πόλη με σύγχρονες υποδομές υψηλής ποιότητας περιβάλλον κατοικίας και διαβίωσης, και
3. η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση της ανεργίας και των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι τρεις αυτοί στόχοι καλύπτουν τους τρεις μεγάλους τομείς της οικονομίας και της ανάπτυξης, του αστικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής που αποτελούν τα κριτήρια αξιολόγησης του επιπέδου ευημερίας και ανάπτυξης μιας κοινωνίας.

Οι στόχοι αυτοί συμβαδίζουν και με τους τέσσερις αλληλεξαρτώμενους στόχους πολιτικής του πλαισίου δράσης της ΕΕ για την αειφόρο αστική ανάπτυξη, δηλαδή α) την ενδυνάμωση της οικονομικής ευημερίας και της απασχόλησης σε μικρά και μεγάλα αστικά κέντρα, β) την προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης και της αναζωογόνησης των υποβαθμισμένων αστικών ζωνών, γ) την προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος (τοπική και παγκόσμια αειφορία), και δ) τη συμβολή στην καλή διακυβέρνηση των αστικών περιοχών και στην ενίσχυση του τοπικού δυναμικού.

Επίσης, οι στόχοι της ανάπτυξης της Λάρισας συμβαδίζουν με τη νέα τάση της αστικής ανασυγκρότησης (urban regeneration), τα βασικά σημεία της οποίας είναι:
• η έμφαση στις ολοκληρωμένες επεξεργασίες,
• η συνεργασία των φορέων,
• η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στο περιφερειακό επίπεδο,
• η μεγαλύτερη ισορροπία στη χρηματοδότηση μεταξύ κρατικού, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα,
• η έμφαση στο ρόλο της τοπικής κοινωνίας,
• η εισαγωγή της περιβαλλοντικής αειφορίας

Συνεπώς, στο βαθμό που οι στόχοι αυτοί υιοθετηθούν από την πόλη και συνοδευτούν από τις κατάλληλες πολιτικές παρέμβασης, η Λάρισα θα έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί σταδιακά σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, με υποδομές, ευχάριστο αστικό περιβάλλον, δυναμική οικονομία, ενισχυμένη επιχειρηματικότητα, νέες ευκαιρίες απασχόλησης και κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου δυναμικού πόλου ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Λαρισαίων θα επιδιώξει με κάθε τρόπο τη δημιουργία των απαραίτητων εκείνων συνθηκών έτσι ώστε να επιτύχει την απρόσκοπτη διασφάλιση οικονομικών πόρων, την απαραίτητη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, το αναγκαίο Πολιτικό πλαίσιο και τη συναίνεση, καθώς και τις απαραίτητες θεσμικές συνεργασίες για τη λήψη των αναγκαίων αδειών.