19/11/2008
Η Σχολή μεταπολεμικά

Ιουλία Κανδήλα

Οι εξελίξεις στον τομέα της γεωργίας μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρξαν ραγδαίες. Οι τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές παγκόσμια, η αύξηση της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων, το αίτημα για καλύτερη ποιότητα αυτών και οι τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν στην αλλαγή της φυσιογνωμίας της γεωργίας που από την παραδοσιακή της μορφή αναγκάστηκε να περάσει στην επιχειρηματική μορφή. Οι εξελίξεις αυτές παγκόσμια επέβαλαν αλλαγές και στην οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης.

Για να ανταποκριθεί η χώρα στη νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε και να μπορέσει να ορθοποδήσει έπρεπε να προχωρήσει με γοργά βήματα. Οι Μέσες Γεωργικές Σχολές της Λάρισας και της Πάτρας είχαν ήδη ολοκληρώσει την βασική τους αποστολή και η λειτουργία τους κρίθηκε περιττή. Έτσι με το νόμο 1394 της 28 Μαρτίου 1944 η Αβερώφειος έπαυσε να λειτουργεί ως Μέση Γεωργική Σχολή και στο εξής θα λειτουργούσε «αφ’ ενός μεν ως πρότυπον κτήμα δια την πρακτικήν εξάσκησιν και εφαρμογήν φοιτητών της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, αφ’ ετέρου δε ως Πρακτική Γεωργική Σχολή υπό την επωνυμίαν "Αβερώφειος Πρακτική Γεωργική Σχολή" με δύο τμήματα προς εκπαίδευσιν α) τεχνιτών οδηγών γεωργικών μηχανών και β) τεχνιτών τυροκόμων».

Η Αβερώφειος Σχολή πρωτολειτούργησε ως πρακτικό σχολείο το σχολικό έτος 1949-50. Αρχικά λειτούργησε μόνο το τμήμα τεχνιτών τυροκόμων ως τακτικό σχολείο. Στο τμήμα αυτό, διάρκειας δύο ετών περίπου, φοιτούσαν απόφοιτοι δημοτικού σχολείου. Η διδασκαλία έδινε βάρος στην πρακτική άσκηση και εργασία των μαθητών στα εργαστήρια και στις αποθήκες της Σχολής ενώ η θεωρητική εκπαίδευση περιοριζόταν σε δύο ή τρεις ώρες ημερησίως. Στα δεκαεννιά χρόνια λειτουργίας του τμήματος γαλακτοκομίας αποφοίτησαν 313 μαθητές, προερχόμενοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας κυρίως από γεωργοκτηνοτροφικές περιοχές. Το τμήμα γαλακτοκομίας λειτούργησε μέχρι και το σχολικό έτος 1968-69. Τον Οκτώβριο του 1969 αποφασίσθηκε η αναστολή της τακτικής εκπαίδευσης μαθητών στο τμήμα γαλακτοκομίας - τυροκομίας λόγω ακαταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων. Με απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας σταμάτησε η λειτουργία του τμήματος γαλακτοκομίας μέχρις ότου ανεγερθούν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και συμπληρωθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός αυτών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος.

Παράλληλα με το τμήμα γαλακτοκομίας, την ίδια περίοδο 1950-1969 στην Αβερώφειο Σχολή λειτούργησαν διάφορα σχολεία βραχείας εκπαίδευσης. Σκοπός των σχολείων αυτών ήταν η εκπαίδευση και κατάρτιση παιδιών από γεωργικές περιοχές και ενηλίκων γεωργών σε διάφορους κλάδους της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των γεωργικών βιομηχανιών. Ήταν ουσιαστικά μια νέα μορφή παροχής πρακτικών γεωργικών και κτηνοτροφικών γνώσεων στους ήδη ασχολούμενους με τους τομείς αυτούς αλλά και σε αυτούς που θα ασχολιόταν μελλοντικά. Οι εκπαιδευόμενοι διέμεναν κατά το χρόνο της εκπαίδευσης τους στο οικοτροφείο της Σχολής. Η εκπαίδευση γινόταν κυρίως με πρακτική εξάσκηση των μαθητών στα διδασκόμενα αντικείμενα ενώ τα θεωρητικά μαθήματα ήταν περιορισμένα στα απολύτως απαραίτητα για την κατανόηση των διδασκομένων. Το σύνολο των μαθητών που παρακολούθησε τα σχολεία βραχείας διάρκειας όλων των τύπων που οργανώθηκαν και λειτούργησαν στην Αβερώφειο υπολογίζεται περίπου σε 3.300.

Καθ’ όλη την περίοδο αυτή η εκμετάλλευση του κτήματος εξακολούθησε να γίνεται κανονικά με επιστημονικό τρόπο, με σκοπό τόσο την κάλυψη δαπανών της λειτουργίας της Σχολής όσο και την πρακτική άσκηση των μαθητών όλων των τύπων σχολείων που λειτούργησαν και τη διάδοση στους γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιοχής βελτιωμένων προϊόντων όλων των κλάδων παραγωγής.

Με τη μορφή αυτή η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή λειτούργησε μέχρι και το 1969. Τη χρονιά αυτή σταμάτησε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Σχολή, λόγω προβλημάτων των κτηρίων της. Η Αβερώφειος Σχολή τα επόμενα χρόνια θα χάσει τον κύριο εκπαιδευτικό της χαρακτήρα. Από το 1972 και μετά περιορίζεται μόνο στην οργάνωση κατά τακτά χρονικά διαστήματα σχολείων βραχείας διάρκειας. Η παραχώρηση μάλιστα χιλίων πεντακοσίων στρεμμάτων του κτήματος της για την ίδρυση των Κ.Α.Τ.Ε (σημερινό Τ.Ε.Ι.) θα οδηγήσει στη διακοπή της λειτουργίας της ως πρότυπου κτήματος. Η συρρίκνωση αυτή του κτήματος, η δραματική μείωση του διδακτικού αλλά και εργατικού προσωπικού της, η εγκατάλειψη των κτηρίων και η ολοσχερής παραμέληση της από την πολιτεία αλλοίωσαν εντελώς την εικόνα της Σχολής κατά τη δεκαετία του 1970.

Το 1990 και μετά από πολλές προσπάθειες η Σχολή αποκτά πάλι τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα. Ξαναλειτουργεί ως τεχνική επαγγελματική σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με δύο ειδικότητες, τεχνιτών αγροτικών μηχανημάτων και τεχνιτών ζωοτεχνίας.


Μαθήτριες παρακολουθούν τον τρόπο εξακρίβωσης της πυκνότητας της άλμης του τυριού από τον καθηγητή Β. Φιτσόπουλο
(Φωτογραφία: Αρχείο Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής Λάρισας)
Οι μαθητές δοκιμάζουν το βαθμό αποξήρανσης του κόκκού τυροπήγματος για το σκληρό τυρί (1963)
(Φωτογραφία: Αρχείο Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής Λάρισας)
Μάθημα τυροκομίας
(Φωτογραφία: Αρχείο Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής Λάρισας)
Καταγραφή συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας αποθηκών από μαθητές (1963)
(Φωτογραφία: Αρχείο Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής Λάρισας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.