07/11/2014
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Λάρισας

Διαχειριστής

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι η αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση και ταξινόμηση του αρχειακού υλικού της χώρας και τη διάθεση προς μελέτη όλων των δημοσίων και ιδιωτικών αρχείων. Στα Αρχεία Ν. Λάρισας, την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία, υπάρχει πλούσιο υλικό από τις δημόσιες υπηρεσίες του νομού που συγκεντώθηκε κατά τα περίπου 25 χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας.
Στο δικτυακό τόπο περιέχονται πληροφορίες για την υπηρεσία, αλλά και σύνδεση με τον Αρχειομνήμονα (Σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων που περιλαμβάνει ψηφιοποιημένο υλικό των Αρχείων), όπως και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούν τα ΓΑΚ Λάρισας.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.